Alvariza | Política de Grupo

Intencións e Principios

Un dos elementos esenciais que inspira a política de actuación de ALVARIZA Grupo de Certificación Forestal (en adiante “Grupo ALVARIZA”), é o compromiso público coa protección do medioambiente e co desenvolvemento sostible.

Por iso, o Grupo ALVARIZA nace coa idea de prestar un servizo integral de certificación aos seus membros, co fin de colaborar para fomentar e facilitar a implantación dos requisitos de FSC Y PEFC. Así, promove un uso racional dos produtos e servizos do monte mediante un compromiso coa certificación forestal, co fin de fomentar unha xestión planificada e respectuosa cos valores socioculturais e ambientais.

Obxectivos

O Grupo ALVARIZA ten por obxectivos achegar, facilitar, simplificar e reducir custos e traballo aos Propietarios que queren obter un certificado forestal FSC e PEFC para os seus produtos.

Para levar á práctica estes obxectivos, o Grupo ALVARIZA proponse:

Conseguir a máxima calidade na prestación dos nosos servizos, cumprindo escrupulosamente con todos os requisitos legais e regulamentarios aplicables á nosa xestión a nivel europeo, estatal, autonómico e local.
Establecer procedementos para a revisión periódica do cumprimento da nosa política, obxectivos e metas, dentro do proceso de mellora continua.
Formar e concienciar aos distintos grupos de interese relacionados coa nosa actividade, facéndoos participes da nosa política.
Asumir e facer cumprir os nosos membros a Norma UNE 162.002 Parte 1 de Xestión Forestal Sostible.
Respetar toda a lexislación, local,autonomica, nacional e internacial
Asumir o compromiso de non ofrecer e recibir sobornos de calquera tipo.
Para evidenciar tales compromisos, faremos pública na nosa páxina web esta política e estará a disposición de calquera parte interesada polas pertinentes vías de comunicación.

A 15 de Outubro de 2018
Don. Manuel Beiro Lago
Representante do grupo ALVARIZA