Alvariza | Política de Grupo

Intencións e Principios

Un dos elementos esenciais que inspira a política de actuación de ALVARIZA Grupo de Certificación Forestal (en adiante “Grupo ALVARIZA”), é o compromiso público coa protección do medioambiente e co desenvolvemento sostible.

Por iso, o Grupo ALVARIZA nace coa idea de prestar un servizo integral de certificación aos seus membros, co fin de colaborar para fomentar e facilitar a implantación dos requisitos de FSC® e PEFC. Así, promove un uso racional dos produtos e servizos do monte mediante un compromiso coa certificación forestal, co fin de fomentar unha xestión planificada e respectuosa cos valores socioculturais e ambientais.

Obxectivos

O Grupo ALVARIZA ten por obxectivos achegar, facilitar, simplificar e reducir custos e traballo aos Propietarios que queren obter un certificado forestal FSC® e PEFC para os seus produtos.

Para levar á práctica estes obxectivos, o Grupo ALVARIZA proponse:

  • Conseguir a máxima calidade na prestación dos nosos servizos, cumprindo escrupulosamente con todos os requisitos legais e regulamentarios aplicables á nosa xestión a nivel europeo, estatal, autonómico e local.
  • Establecer procedementos para a revisión periódica do cumprimento da nosa política, obxectivos e metas, dentro do proceso de mellora continua.
  • Formar e concienciar aos distintos grupos de interese relacionados coa nosa actividade, facéndoos participes da nosa política.
  • Asumir e facer cumprir os nosos membros a Norma UNE 162.002 Parte 1 de Xestión Forestal Sostible.
  • Respetar toda a lexislación, local, autonómica, nacional e internacional
  •  Asumir o compromiso de non ofrecer e recibir sobornos de calquera tipo.
  • Compromiso a longo prazo das practicas de xestión forestal por parte de Alvariza cos Principios e Criterios do FSC® e outra normativa referencial relacionada.
  • Comprometerse a non ofrecer e/ou recibir sobornos en cartos nin prestarse a calquer outra forma de corrupción.
  • Promover a igualdade de xénero nas prácticas de emprego, as oportunidades de capacitación, a adxudicación de contratos, os procesos para involucrar aos actores sociais e as actividades de xestión.

Para evidenciar tales compromisos, faremos pública na nosa páxina web esta política e estará a disposición de calquera parte interesada polas pertinentes vías de comunicación.

A 22 de setembro de 2020

Don. Manuel Beiro Lago
Representante do grupo ALVARIZA
Nº Licencia FSC-118939