PEFC™ Dereitos e Obligacions

DEREITOS

 • Recibir a información do Grupo ALVARIZA PEFC™ sobre o proceso de certificación.
 • Obter unha copia do Certificado de Xestión Forestal do Grupo incluido no anexo donde se relacionan as superficies inscritas, o un documento acreditativo individual, do Grupo ALVARIZA PEFC™, da inclusión en dito Certificado das superficies aportadas ao proceso de certificación
 • Solicitar a PEFC™ – España unha licencia individual de uso do logotipo e marca rexistrada PEFC™, tras o cumplimento de todos-los requisitos do Grupo ALVARIZA PEFC™.
 • Plantear ante a Comisión Arbitral de PEFC™ – España as reclamaciones relacionadas co proceso de certificación o do funcionamiento do sistema.
 • Obter unha acreditación do Grupo ALVARIZA PEFC™ que garantice que os produtos resultantes dos aproveitamentos forestales proceden das superficies obxeto de certificación.
 • Obter documentación cos seus dereitos e deberes
 • Recibir información do Grupo ALVARIZA PEFC™ o ter acceso a unha explicación sobre os diferentes procesos de certificación cos que conta o Grupo ALVARIZA PEFC™
 • Recibir explicación sobre os dereitos de acceso que ten a Entidade de Certificación ou o Grupo ALVARIZA PEFC™ sobre a documentación relacionada coa xestión dos montes que conforman o Grupo ALVARIZA PEFC™, co propósito de levar a cabo a evaluación e seguimento, así como a entrada nestos montes ou no caso de que o estimen oportuno.
 • Obter a “Declaración de pertenencia PEFC™”, este documento acredita ante un terceiro a inclusión desa superficie no alcance do certificado PEFC™.
 • Poder presentar as reclamacions relacionadas co proceso de certificación ou co funcionamiento do sistema.

OBLIGACIONS

 • Manifestar por escrito ao Grupo ALVARIZA PEFC™ as superficies forestaiss que desexan incluir na certificación forestal do grupo.
 • Comprometerse expresamente a cumplir cas obligacions que impoña o Grupo ALVARIZA PEFC™ e a realizar unha xestión forestal sostible conforme ao plan de xestión e as directrices que imponña o Grupo ALVARIZA PEFC™
 • Cando os traballos forestais nas superficies obxeto de certificación se realicen por terceiros, exigir que ditos traballos se executen de acordo co Manual de Boas Prácticas asumido po lo adscrito. O propietario deberá aportar todo-los datos que identifiquen ao subcontratado.
 • Deberá comunicar ao Grupo ALVARIZA PEFC™:

a) Comunicación de incidencias: para o caso de incendios, catástrofes, aparición de pragas ou enfermedades que afecten de forma significativa e que ponñan en perigro a xestión do monte, se debe comunicar no momento da sua detección. O prazo máximo para comunicar a incidencia non debe superar un ano.

b) Comunicación de modificacions no plan de xestión, entendendo aquelas que non estaban planificadas, ou que se adelanten:

– Para o caso de aproveitamentos, se comunicará no prazo máximo de 6 meses desde a sua execución.

– Para o caso de tratamientos silvícolas, o prazo de comunicación e de 3 anos desde a sua execución.

c) Cada 2 anos, os miembros con plans de xestión de máis de 100 ha, deberán presentar un informe de actuacions e incidencias.

 • Abonar as cuotas e/ou gastos do proceso de certificación correspondientes a superficie adscrita.
 • Poñer a disposición da Entidade Solicitante do Grupo e da Entidade de Certificación cantos documentos ou facilidades se requiran para o control interno e para a realización das Auditorías de Certificación.
 • Comunicar a entidade de grupo as modificacions realizadas sobre o plan de xestión, en especial, as relacionadas cos aproveitamentos e tratamentos que se realicen en las superficies forestais obxeto de certificación
 • En todas as superficies forestais das que o membro sexa xestor e non se atopen incluidas na entidade do grupo a xestión practicada non pode incumplir a lexislación vixente ou ir abertamente en contra dos principios da xestión forestal sostible.
 • Manter todo-los rexistros e documentación relacionados coa xestión forestal nas superficies adscritas.
 • Cumplir a corto, medio e largo prazo cos principios da xestión forestal sostible
 • Levar a cabo as accions correctivas establecidas polo Grupo ALVARIZA PEFC™ ou pola Entidade de Certificación en cualquera das superficies incluidas no alcance do certificado
 • Cumplir cos requisitos establecidos polo Grupo ALVARIZA PEFC™ relacionados ca promoción e venta de productos dentro do alcance do certificado.