Fontes de información y lexislación

Cartografía catastral da sede da oficina virtual do Castastro, Ministerio de Facenda e administracións públicas
Cartografía de ríos e demarcacións hidrolóxicas do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Cartografía do inventario nacional de erosión de chans.
Banco de datos da Natureza.Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Cartografía da rede Natura 2000.
Banco de datos da Natureza.Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente Catálogo especies silvestres ameazadas.
Inventario Nacional de Patrimonio Natural e Biodiversidade.
Catálogo galego de especies ameazadas.

Fontes información forestal

Táboas de produción para os montes Españois. Editorial do Conde Valle Salazar. ETS Enxeñeiros de Montes
Datos de variables metereologicas de Meteogalicia, Conselleria de Medio Ambiente. Xunta Galicia.
Terceiro Inventario Forestal Nacional, Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Sedjo e E. Lei. 1995. Arxentina: Carbon and Forests. Resources for the Future. A Fixación de CO2 en plantacións forestais e en produtor. FAO HUNTER, M. L. Jr.; 1990. Wildlife, forest, and forestry: Principles for managing forests for biological diversity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice

Fontes información xeral

Mapa xeolóxico e memoria 1:50,000 Instituto Gelológico Minero
Instituto Xeográfico Nacional series mapas 1:25,000
Instituto Xeográfico Nacional ortofotos PNOA

LEXISLACIÓN
Lexislación forestal

Ley 43/2003, de 21 de novembro, de Montes
Ley 10/2006, de 28 de abril, pola que se modifica a la Ley 43/2003, de 21 de novembre, de Montes
Ley 21/2015, de 20 de xullo, pola que se modifica a Ley 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.
Ley 13/1989, de 10 de outubre, de montes veciñais en mano común.
Ley 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reproducción
Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido,
Decreto 52/2014 de 16 de abril, polo que se regulan as instruccións xerais de ordeación e de xestión de
DECRETO 32/2016, do 23 de marzo, polo que se modifica o Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia
Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución

Xestión ambiental e conservación da biodiversidade

Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da
Directiva 79/409/CEE do 2 de abril de 1970 relativa conservación dás aves silvestres
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio natural e da Biodiversidade
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza
Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia
Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas
Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras
Decreto 88/2007, do 19 de abril,polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas
Real Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e actualízase devandito catálogo Convenio relativo a Humidais de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Convenio sobre Diversidade Biolóxica. Río de Janeiro de 5 xuño de 1992 Convenio sobre o comercio internacional de especies ameazadas de fauna e flora silvestres Convención sobre a conservación das especies migratorias de animais silvestres Acordo sobre a conservación das aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas
Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios
Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de productosfitosanitarios Inventario Español de Especies Terrestres Publicado polo Ministerio de agricultura, alimentación e medio

Residuos

Ley 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e chans contaminados
Ley 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia

Caza

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia

Augas

Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Ley de Augas
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Reglamento do Dominio público Hidráulico que desenrola os títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII do texto refundido da Ley de Augas, aprobado por el Real

Costas

Lei 22/1988, 28 de xullo, de Costas Real Decreto 1471/1989, do 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento xeral para desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas

Ordeación territorial

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Lexislación patrimonio cultural

Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural da Comunidade Autónoma de Galicia Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos tramos dos Camiños de Santiago da Comunidade Autónoma

Lexislación laboral

Estatuto da traballadores Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais
Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba elReglamento dos servizos de prevención
Convenio núm. 29 da OIT relativo ao Traballo Forzoso ou obrigatorio
Convenio núm. 87 da OIT relativo á Liberdade sindical e Protección do dereito de Sindicación Convenio núm. 97 da OIT relativo aos Traballadores Migrantes Convenio núm. 98 da OIT relativo ao dereito de Sindicación e Negociación Colectiva Convenio núm. 100 da OIT relativo á Igualdade de Remuneración
Convenio núm. 105 da OIT relativo á Abolición do Traballo Forzoso
Convenio núm. 111 da OIT relativo á Discriminación en materia de Emprego e Ocupación
Convenio núm. 131 da OIT relativo á Fixación de Salarios Mínimos
Convenio núm. 135 da OIT relativo á Protección e Facilidades que deben outorgarse aos Representantes dos
Convenio núm. 138 da OIT sobre Idade Mínima de Admisión ao Emprego
Convenio núm. 141 da OIT relativo ás organizacións de Traballadores Rurais
Convenio núm. 142 da OIT relativo ao Desenvolvemento dos Recursos Humanos Convenio núm. 144 da OIT sobre Consultas Tripartitas para Promover a Aplicación das Normas Internacionais Convenio núm. 155 da OIT relativo á Seguridade e Saúde do Traballadores
Convenio núm. 182 da OIT sobre a Prohibición das Peores Formas de Traballo Infantil e da Acción Inmediata
Código de Prácticas da OIT sobre Saúde e Seguridade no Traballo Forestal (OIT 1998)