AVISO LEGAL

En cumplimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra tomo 3677, Folio 170, Inscripción 1 do tomo 3677, Hoja PO-50592 sendo seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L.
C.I.F es: B94033339
Domicilio social: PLAZA DO COLEXIO Nº 3 – 15570 – NARON (A CORUÑA)
Teléfono: 673695272-673695157-673695272

Correo electrónico a efectos de comunicacions: asefor@gestionforestal.es
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.
• CONDICIONS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L.. A navegación pola web de ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación. • POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.
ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.
• USO DE COOKIES Y DATOS ESTADÍSTICOS
Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización. Para estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos da internet de ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Con todo, para o acceso á website de ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. non será preceptiva a instalación de cookies. • PROTECCIÓN DE DATOS Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. con domicilio en PRAZA DO COLEXIO Nº3 que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. poida efectuar nun futuro. Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos do grupo ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR S.L. Así mesmo, ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L., na seguinte dirección PRAZA DO COLEXIO Nº3, ou ben a través do seguinte correo electrónico asefor@gestionforestal.es identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.
ENXEÑERIA FORESTAL ASEFOR, S.L. adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.